مدرک QAL

مدرک QAL چیست و چرا اعتبار بین المللی ندارد؟

مدرک QAL چیست و چرا اعتبار بین المللی ندارد؟ در این مقاله سعی داریم نگاهی به مدارک فیک در ایران انداخته و تبعات داشتن این مدارک را در خارج از ایران بررسی کنیم اهداف این مقاله اطلاع رسانی در مورد مدارک غیر معتبر جلوگیری از تبعات دریافت این مدارک در ادامه مطلب…

error: Content is protected !!